Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดนครราชสีมามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมตรวจสอบนายจ้าง ลูกจ้าง แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการฯ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดนครราชสีมามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมตรวจสอบนายจ้าง ลูกจ้าง แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการฯ ทั้งหมด

           วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. นางสาวปภิญญา ทองสมจิตร แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และนายเสกสรรค์ สายอ่อน นักวิชาการแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจแรงงาน/สถาประกอบการ บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนครราชสีมา กองอำนายความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ตรวจสอบนายจ้าง ลูกจ้าง แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และได้ทำการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทำงานของแรงงาน จำนวน 4 แห่ง พบแรงงานทั้งสิ้น 662 คน เป็นแรงงานไทย จำนวน 364 คน เป็นแรงงานสัญชาติเมียนมาร์ จำนวน 281 คน เป็นแรงงานสัญชาติกัมพูชา จำนวน 8 คน เป็นแรงงานสัญชาติลาว จำนวน 9 คน โดยตรวจสถานประกอบการ ได้แก่ 1) โรงงานน้ำแข็งมิตรภาพ 2) โรงงานน้ำแข็ง เอ็มพี โคราช มิตรภาพ 3) บริษัท วงศ์สุวรรณ อาหารและโลจิสติกส์ จำกัด และ 4) บริษัท มิกส์ พลาสติก จำกัด จากการตรวจสอบไม่พบการกระทำผิดด้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงานการใช้แรงงานเด็ก และไม่มีการบังคับใช้แรงงานหรือบริการแต่อย่างใด และแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมาย

TOP