Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

บริการข้อมูลข่าวสาร

– รับลงทะเบียนผู้สมัครงานในประเทศ โดยผ่านระบบสารสนเทศ (Matching ตำแหน่งงานว่าง)
– รับลงทะเบียนนายจ้างและรับแจ้งตำแหน่งงานว่าง โดยผ่านระบบสารสนเทศ
– บริการนายจ้างคัดรายชื่อผู้สมัครงาน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
– ให้บริการแนะนำ/แนะแนว/ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ
– ให้คำแนะนำด้านอาชีพ
– บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
– ให้คำแนะนำด้านการประกอบอาชีพอิสระ
– ให้คำแนะนำด้านการรับงานไปทำที่บ้าน
– รับแบบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน
– รับแบบใบลงทะเบียนผู้ว่าจ้าง
– ให้คำแนะนำศูนย์ข้อมูลอาชีพ
– ให้คำแนะนำการขออนุญาตดำเนินการจัดหางานในประเทศ
– ให้คำแนะนำข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
– ให้คำแนะนำการหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
– รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
– รับรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
– ให้คำแนะนำการขออนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้าทำงานต่างประเทศ
– ให้คำแนะนำการขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
– ให้คำแนะนำการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง
– ให้คำแนะนำการแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
– ให้คำแนะนำการเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานจัดส่ง
– ให้คำแนะนำการเดินทางไปทำงานต่างประเทศกับบริษัทจัดหางาน
– ให้คำแนะนำการส่งเงินเพื่อสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
– รับแบบลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ
– บริการขอคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการไปทำงานต่างประเทศ
– ให้คำแนะนำการขอรับใบอนุญาตทำงานครั้งแรกหรือเมื่อมีใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุ จึงต้องขอใหม่ แรงงานต่างด้าว
– ให้คำแนะนำการขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวที่ยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยนายจ้างยื่นขอรับใบอนุญาตแทน
– ให้คำแนะนำการขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศ/คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและอยู่ระหว่างรอการส่งกลับ/คนต่างด้าว ที่เกิดในประเทศแต่ไม่ได้สัญชาติไทย/คนต่างด้าวโดยผลของการถูกถอนสัญชาติ
– ให้คำแนะนำการขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน แล้วมีความประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
– ให้คำแนะนำการขอรับใบแทนใบอนุญาตกรณีชำรุดหรือสูญหาย
– ให้คำแนะนำการขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำหรับคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอื่น
– ให้คำแนะนำการขอรับใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวว่าด้วยกฎหมาย เข้าเมือง (Non-Immigrant Visa)
– ให้คำแนะนำการขอรับใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา
– ให้คำแนะนำการขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา
– ให้คำแนะนำการขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่ยนท้องที่หรือสถานที่ทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา
– รับแบบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ฝึกเตรียมเข้าทำงาน
– รับแบบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ฝึกยกระดับฝีมือ
– รับแบบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ฝึกอาชีพเสริม 
– ให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ม.ต้น เทอม ๒ ที่กำลังจะจบการศึกษา แต่ไม่เรียนต่อมาขึ้นทะเบียนผู้ประสงค์ ๑) หางานทำ ๒) ฝึกทักษะเตรียมเข้าทำงาน
– รับแบบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
– รับแบบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน ทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
– รับแบบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน ทดสอบฝีมือแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ
– รับแบบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน ทดสอบ/รับรองฝีมือแรงงานนานาชาติ (ช่างเชื่อมมาตรฐานสากล)
– บริการทดสอบ e-learning ๒๖ สาขา ผ่านระบบออนไลน์
– รับแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการ
– ให้คำแนะนำการขอรับสิทธิประโยชน์ของผู้ดำเนินการฝึกภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ของสถานประกอบการ
– ให้คำแนะนำการออกเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบการ
– ให้คำแนะนำการขออนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
– รับแบบแจ้งการจ้างลูกจ้างเด็ก อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี
– รับแบบคำร้องเรียนงานตรวจแรงงาน
– ให้คำแนะนำการรับเรื่องร้องทุกข์ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
– ให้คำแนะนำการรับและพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง (มาตรา ๑๒๓-๑๒๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑)
– ให้คำแนะนำการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย)
– ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย
– ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแรงงาน
– บริการรับสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
– ให้คำแนะนำการตรวจความปลอดภัยในการทำงานตามคำร้อง
– ให้คำแนะนำการรับและพิจารณาวินิจฉัยคำร้องทุกข์เกี่ยวกับความขัดแย้งในองค์กรลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง (แรงงานสัมพันธ์)
– ให้คำแนะนำการพิจารณาวินิจฉัยคำขอของลูกจ้าง กรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการตามมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
– ให้คำแนะนำการส่งเสริมความรู้มาตรฐานแรงงานไทยและความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน (Corporate Social Responsibility : CSR) แก่นายจ้าง/ลูกจ้าง
– รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนหรือการแจ้งรับผู้ประกันตน เข้าทำงาน
– รับแบบคำขอเป็นผู้ประกันตน มาตรา ๓๙
– รับแบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา ๔๐
– รับแบบหนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (มาตรา ๓๓)
– รับแบบหนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา ๓๙)
– รับแบบแจ้งความจำนงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตน มาตรา ๔๐
– รับแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
– รับแจ้งบัตรประกันสังคมชำรุด/บัตรสูญหาย
– ให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนนายจ้าง กองทุนประกันสังคม
– ให้คำแนะนำการขอมีบัตรประกันสังคมของคนต่างด้าว
– ให้คำแนะนำการเปลี่ยนบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
– รับเรื่องร้องเรียนผู้ประกันตน
– รับชำระเงินสมทบจากนายจ้างกองทุนประกันสังคม (มาตรา ๓๓)
– รับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา ๓๙)
– รับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 40)
– รับแบบคำขอส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนโดนหักบัญชีธนาคาร
– ให้คำแนะนำการขอรับเงินสมทบที่ชำระไว้แล้วคืน กองทุนประกันสังคม
– รับแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน
– รับแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง
– รับแจ้งเปลี่ยนทางเลือกการส่งเงินสมทบผู้ประกันตน (มาตรา 40)
– รับแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบผู้ประกันตน มาตรา 33
– รับแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย
– รับแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีคลอดบุตร
– รับแบบขอรับประโยชน์ทดแทนจากทุนประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ
– รับแบบขอรับประโยชน์ทดแทนจากทุนประกันสังคมกรณีตาย
– รับแบบขอรับประโยชน์ทดแทนจากทุนประกันสังคมกรณีตาย
– รับแบบขอรับประโยชน์ทดแทนจากทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ
– รับแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีทันตกรรม
– รับแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน กองทุนประกันสังคม
– ขอรับประโยชน์ทดแทน มาตรา 40 กรณีประสพอันตราย/เจ็บป่วย
– ขอรับประโยชน์ทดแทน มาตรา 40 กรณีทุพพลภาพ
– ขอรับประโยชน์ทดแทน มาตรา 40 กรณีตาย
– ขอรับประโยชน์ทดแทน มาตรา 40 กรณีชราภาพ
– ให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนนายจ้างกองทุนเงินทดแทน
– ให้คำแนะนำการรับชำระเงินสมทบจากนายจ้างกองทุนเงินทดแทน
– บริการขอรับเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายจากกองทุนเงินทดแทน
– บริการข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน
– บริการข้อมูลอัตราค่าจ้างชั้นต่ำ
– ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภารกิจ กระทรวงแรงงาน ทุกกรม
– บริการข้อมูลแรงงานต่างด้าว
– บริการนายจ้างกรณีต้องการแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
– บริการรับคำร้องขอคืนเงินภาษี
– รับสมัครผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการจ้างงานเร่งด่วน

– กฎหมายเกี่ยวกับการจัดหางาน
– กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน
– กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน

      กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
      กฎหมายว่าด้วยการแรงงานสัมพันธ์
– กฎหมายเกี่ยวกับการประกันสังคม
TOP